REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH (ZABAW)

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH (ZABAW)

organizowanych w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego Niepołomicach

Regulamin powstał w oparciu o Statut Szkoły.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 1. W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki szkolne w godzinach od 17.00 do 20.00 jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów (w szczególnych okolicznościach godziny mogą ulec zmianie za zgodą Dyrektora Szkoły)
 2. Dyskoteki są nagrodą dla całej społeczności uczniowskiej.
 3. Dyskoteka odbywa się pod tematem przewodnim, zgodnie z kalendarzem szkolnym.
 4. Dyskoteki w Szkole mogą odbywać się tylko za pozwoleniem Dyrektora Szkoły.
 5. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.
 6. Na udział ucznia w dyskotece zgodę wyrażają rodzice (opiekunowie), którzy odpowiadają również za bezpieczny powrót swojego dziecka do domu.
 7. Uczniowie wchodzą do budynku w wyznaczonym czasie, tj. 16.45 – 17.30. Po upływie tego czasu drzwi szkoły mogą zostać zamknięte. Jeżeli ktoś, z jakiegoś powodu, nie może przyjść przed godz. 17.30, może zostać wpuszczony w późniejszym czasie, jeśli opiekun dyskoteki wyrazi na to zgodę.
 8. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku podczas trwania dyskoteki.
 9. Uczniowie mogą wcześniej wyjść z dyskoteki tylko na pisemną prośbę rodzica (opiekuna).
 10. W przypadku stwierdzenia, że uczeń samowolnie opuścił budynek szkoły, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów o tym fakcie.
 11. Uczestnikami dyskotek mogą być tylko i wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego (za zgodą lub na zaproszenie opiekunów SU bądź Dyrekcji dopuszcza się uczestnictwo w dyskotece absolwentów naszej szkoły).
 12. Dyskoteka odbywa się we wskazanym miejscu. Zabrania się przebywania uczestnikom dyskoteki w innych miejscach Szkoły.
 13. Na teren szkoły nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych ani zakazanych przedmiotów.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły, podczas odbywającej się dyskoteki rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię itp.).
 15. W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego wychowania oraz odpowiedni strój i wygląd zgodne z normami panującymi w Szkole.
 16. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki. Uczeń ma obowiązek zachowywać się w sposób gwarantujący bezpieczną zabawę sobie i innym.
 17. Dyskoteki odbywają się w obecności nauczycieli Szkoły oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, Rodziców, którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników dyskoteki oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy.
 18. Opiekun ma prawo zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników.
 19. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są uczestnicy dyskoteki oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a opiekunowie czuwają nad całością.
 20. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie wraz z rodzicami (opiekunami).
 21. Wychowawca ma prawo zakazać udziału w dyskotece, gdy uczeń nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych.
 22. Jeżeli w trakcie dyskoteki nauczyciel stwierdzi, że uczeń zachowuje się w sposób naganny, łamie zapisy statutowe i nie przestrzega regulaminów szkolnych, powiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów), a w szczególnie rażących przypadkach naruszenia porządku i dyscypliny, także policję lub straż miejską.
 23. Po otrzymaniu informacji o niewłaściwym zachowaniu dziecka, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do osobistego odebrania ucznia z dyskoteki.
 24. W stosunku do ucznia, który narusza niniejszy regulamin zostaną zastosowane procedury wychowawcze, o których mowa w Statucie naszej Szkoły.
 25. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów) z powyższym regulaminem na początku każdego roku szkolnego.
 26. Sprzęt muzyczny obsługują wyznaczone przez opiekunów SU osoby, które odpowiadają za jego użytkowanie i zwrot po dyskotece.