Dla uczniów

Tydzień przedsiębiorczości

Obchody Światowego Tygodnia  Przedsiębiorczości w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości stara się budować wokół ŚTP społeczność ludzi, którzy reprezentują różne sektory i branże i chcą działać razem na rzecz zwiększania innowacyjności i przedsiębiorczości Polek i Polaków.

Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce może zostać: instytucja publiczna, przedsiębiorstwo, instytucja państwowa, organizacja pozarządowa, uczelnia wyższa lub szkoła.

W tym roku partnerem ŚTP została Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego z klasami Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach.

W szkole działa od kilku lat Szkolny Klub Przedsiębiorczości prowadzony przez Renatę Palińską, w którym uczniowie poprzez szereg działań poznają tajniki ekonomii  i przedsiębiorczości.

Klub w 2012 roku został najlepszym klubem w Polsce odbierając  dyplom z rąk prezesa NBP Marka Belki.

W szkole zorganizowana będzie gra ekonomiczna Chłopska Szkoła Biznesu

Gra, która zabiera nasz w czasy historyczne, kiedy to aby zarobić na własnym biznesie, trzeba było udać się na wyprawę handlową. Gra w najprostszy sposób przedstawia tajniki handlu i własnego przedsiębiorstwa. Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób w wieku od 12 roku życia. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak popyt, podaż, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku.

Zapraszamy na grę 15 listopada o godz. 17.00 w sali 13 przy ul. Szkolnej

plakat żółty

Pomiędzy smutkiem a radością czyli podróż przez emocje.

Konkurs dla uczniów klas 5 i 6 na bajkę o emocjach. czytaj więcej

Konkursy kuratoryjne

Terminy konkursów kuratoryjnych

pobierz

konkurs fotogr.

Drodzy Uczniowie!
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza Małopolski Konkurs Fotograficzny “Leśnie Inspiracje”. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest hasło: “LAS – STRAŻNIK NIEPODLEGŁEJ”.
Dla nas, mieszkających w sąsiedztwie jednego z najpiękniejszych polskich lasów, udział w tym konkursie to doskonała okazja do uczczenia 100 – lecia wolności naszej ojczyzny.
Wszystkich chętnych proszę o zgłoszenie takiej informacji do mnie poprzez LIBRUSA z konta Rodzica. Dodam tylko, że prace muszą być oddane do 20 listopada. A jesień zapowiada się piękna 🙂

Anna Buczek

Regulamin

Karta rowerowa

Ostatnia możliwość podejścia do egzaminu na kartę rowerową w tym roku szkolnym będzie dnia 18 czerwca. Na 8 godzinie lekcyjnej – test teoretyczny w sali 211. Na 9 godzinie lekcyjnej – część praktyczna na rowerze.
Zapraszam TYLKO tych uczniów, którzy mają już złożoną u mnie deklarację.
Anna Buczek

Egzamin przeprowadzany jest na terenie szkoły, koło szatni orlika. Uczniów obowiązuje właściwie wyposażony i sprawny rower. Kask rowerowy jest obowiązkowy!

Jeśli uczeń nie może mieć własnego roweru, będzie można skorzystać z roweru szkolnego (jest dość mały) lub pożyczonego od kolegów.

Polecam ćwiczenia polegające na:

– jeździe slalomem z prawidłowym wyciąganiem ręki

– wjeżdżaniu na krawężnik

– przejeżdżaniu przez wąską “bramkę”

– przejeżdżaniu tzw. ósemki

– przenoszeniu przedmiotu w trakcie jazdy

– hamowaniu

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu musi umieć wskazać obowiązkowe wyposażenie roweru. Jeśli rower ulegnie awarii zdający będzie musiał go naprawić.

Na egzamin praktyczny uczeń przynosi zdjęcie do karty rowerowej podpisane z tyłu (imię, nazwisko, klasa).

Życzę powodzenia!

Informacja dla uczniów, którym się nie powiodło: jeśli otrzymam zgodę organizatorów Pikniku Rodzinnego – przeprowadzę egzamin (teoria + praktyka) w czasie trwania imprezy. Będzie to piąta i ostatnia szansa w tym roku szkolnym.


Egzamin na kartę rowerową nie jest obowiązkowy!

 


Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia, niezależnie z jakiego przedmiotu, sam dobiera metodykę szkolenia i środki dydaktyczne. Nie ma też żadnych przeszkód, aby w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela uczestniczyły również inne osoby, które (z racji swojej wiedzy, funkcji, doświadczenia etc.) mogą wspomóc proces dydaktyczny. A więc w zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej mogą uczestniczyć również policjanci mający odpowiednią wiedzę i potrafiący ją wykorzystać w kontaktach z dziećmi. Nie może to mieć jednak charakteru wyręczania nauczyciela w prowadzeniu zajęć.
Zajęcia mogą być również prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców posiadającym spełnienie dodatkowych wymagań, o ile dyrektor szkoły zawarł porozumienie z danym ośrodkiem o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek.

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor.
Sprawdzenie tych umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1. teoretycznej;
2. praktycznej.

 

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wspomagają dyrektorów szkół podstawowych w przygotowaniu dzieci do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzeniu takiego egzaminu. W celu podjęcia współpracy należy zwrócić się pisemnie do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Krzysztofa Bujnowskiego z podaniem liczby dzieci przewidzianych do egzaminowania oraz telefonem kontaktowym w celu umówienia terminów spotkań.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku  kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły, a odbiór następuje w sekretariacie uczniowskim.

 

Czas trwania lekcji

       Czas trwania lekcji                 Czas trwania przerw

1 lekcja

8:00- 8:45

2 lekcja

8:55-9:40

3 lekcja

9:50- 10:35

4 lekcja

10:45- 11:30

5 lekcja

11:40 -12:25

6 lekcja

12:45 -13:30

7 lekcja

13:40 -14:25

8 lekcja

14:30-15:15

1 przerwa

8:45 – 8:55

2 przerwa

9:40 – 9:50

3 przerwa

10:35 – 10:45

4 przerwa

11:30 – 11:40

5 przerwa

12:25 – 12:45

6 przerwa

13:30 – 13:40

7 przerwa

14:25 – 14:30

8 przerwa

15:15 – 15:20