Komunikaty

List Ministerstwa Edukacji Narodowej

do Rodziców


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.),
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 są prowadzone w szkole dla uczniów zajęcia z etyki  z podziałem na 2 grupy wiekowe: klasy 1-3 i klasy.4-6–na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej. Zajęcia z etyki z są realizowane w wymiarze 1 godz. tygodniowo [&8 ust.2].

Nauka religii pozostaje we wszystkich klasach bez zmian.


INFORMACJA O DOWOZACH I ODWOZACH DZIECI
DO I ZE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


DRUKI DO POBRANIA

Druk do zapisu na świetlicę szkolną – budynek przy ul.3Maja – pobierz

Druk do zapisu na świetlicę szkolną – budynek przy ul.Szkolnej – pobierz

Druk  dotyczący dowozu do szkoły- pobierz

 Deklaracja rezygnacji z zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie – pobierz