Kryteria oceny z zachowania

1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 
1)      dbałość o honor i tradycje Szkoły,
2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3)      dbałość o piękno mowy ojczystej,
4)      godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6)      okazywanie szacunku innym osobom.
 
2.      Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę opinie nauczycieli uczących w tej klasie, zespołu klasowego i samego ucznia.
3.      Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)
4.      Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy wyższej, ukończenie szkoły.
5.      Każdy zespół klasowy może wypracować swój własny system oceny zachowania, ale musi on być spójny z zapisami statutowymi.
6.      W ciągu roku szkolnego wychowawca odpowiednio dokumentuje bieżące oceny zachowania ucznia.   
 
§ 56
 
1. Śródroczną i końcową ocenę zachowania ustala się według skali:
 
1)      wzorowe,
2)      bardzo dobre,
3)      dobre,
4)      poprawne,
5)      nieodpowiednie,
6)      naganne
 
2.      Oceną wyjściową jest ocena poprawna. Ocenę wzorową , bardzo dobrą i dobrą należy traktować jako podwyższone. Ocenę  nieodpowiednią i naganną jako oceny obniżone.
3.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 
1)      zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu klasowego i szkolnego, postępuje zgodnie ze Statutem szkoły i zasadami BHP;
2)      osiąga wysokie oceny na miarę możliwości intelektualnych, zdrowotnych;
3)      zawsze przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, ponadto przynosi dodatkowe materiały pomocnicze;
4)      dba o zdrowie własne i innych (na terenie szkoły przebywa w lekkim miękkim obuwiu, bierze czynny udział w propagowaniu zdrowego stylu życia);
5)      wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły;
6)      bierze udział w konkursach w szkole i poza szkołą;
7)      wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków;
8)      twórczo angażuje się w życie klasy i szkoły, rozwija swoje zainteresowania;
9)      zna i stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób;
10) jest uczciwy, prawdomówny, pilny, koleżeński, opiekuńczy, pomaga potrzebującym w nauce, staje w obronie pokrzywdzonych;
11) żyje w przyjaźni z zespołem klasowym – wpływa na tworzenie dobrej atmosfery;
12) szanuje mienie cudze, własne i społeczne;
13) dba o higienę osobistą, estetykę wyglądu i stroju;
 
4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 
1)      przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu klasowego i szkolnego, postępuje zgodnie ze Statutem szkoły;
2)      osiąga wysokie oceny z przedmiotów na miarę swoich możliwości;
3)      wszystkie nieobecności i spóźnienia ma terminowo usprawiedliwione;
4)      nie ma więcej niż dwie uwagi negatywne w „zeszycie uwag”;
5)      bardzo dobrze wypełnia dyżury klasowe;
6)      jest aktywny i chętnie uczestniczy w organizowanych konkursach, zawodach;
7)      jest koleżeński, bezinteresowny, opiekuńczy i prawdomówny;
8)      systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych’
9)      szanuje mienie szkoły;
10) stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, pracowników uczniów i innych osób;
11) dba o higienę osobistą, estetykę wyglądu i stroju.
 
5.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 
1)      zazwyczaj przestrzega obowiązków ucznia zapisanych w Statucie szkoły;
2)      osiąga oceny z przedmiotów na miarę swoich możliwości;
3)      wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione;
4)      nie ma więcej niż pięć uwag negatywnych w „zeszycie uwag”;
5)      na ogół wywiązuje się z przydzielonych zadań;
6)      stara się być aktywny i chętnie uczestniczy w organizowanych konkursach, zawodach;
7)      jest koleżeński, bezinteresowny i opiekuńczy;
8)      stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, pracowników i uczniów;
9)      dba o higienę osobistą, estetykę wyglądu i stroju;
10) szanuje mienie szkoły.
 
6.      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 
1)      przeważnie spełnia wymagania stawiane przez Statut i samorząd uczniowski, ale nie wyróżnia się swoim zachowaniem i aktywnością w klasie i na terenie Szkoły;
2)      stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu;
3)      jego zachowanie i kultura osobista nie budzą większych zastrzeżeń (ma nie więcej niż 10 uwag negatywnych w „zeszycie uwag”), prawidłowo reaguje na każde upomnienie;
4)      jest koleżeński;
5)      zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia i nieobecności (dopuszcza się 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze);
6)      stara się angażować w życie klasy, szkoły i wypełnia podstawowe obowiązki ucznia;
7)      z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników i uczniów;
8)      szanuje własność swoją, cudzą i społeczną, a wyrządzone nieumyślnie szkody naprawia z własnej inicjatywy;
9)      na przerwach zachowuje się w sposób bezpieczny i kulturalny;
10) dba o swój wygląd zewnętrzny zgodny z normami społecznymi.
 
7.      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 
1)      nie zawsze przestrzega postanowień zawartych w Statucie szkoły
i obowiązujących regulaminach;
2)      lekceważąco odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły, nie respektuje ich uwag;
3)      wulgarnie odnosi się do rówieśników, używa ordynarnego słownictwa;
4)      ma powyżej 7 godzin nieusprawiedliwionych i więcej 10 spóźnień nieusprawiedliwionych;
5)      jest agresywny w stosunku do kolegów, stosuje przemoc, swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych, znęca się nad zwierzętami;
6)      nie respektuje wymagań szkoły co do zmiany obuwia;
7)      kradnie, wyłudza pieniądze, zakłóca spokój publiczny, ulega nałogom;
8)      nie wykazuje chęci do zmiany swojego postępowania;
 
8.      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań zapisanych jako warunki otrzymania ocen: wzorowej, bardzo dobrej, dobrej, poprawnej i nieodpowiedniej.
 
9.Czynniki wpływające na podwyższenie oceny zachowania:
 
1)      udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach sportowych i imprezach charytatywnych,
2)      wzorowa frekwencja,
3)      propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych,
4)      chęć niesienia pomocy w nauce i rozwiązywaniu problemów szkolnych,
5)      kultura języka i zachowania.
 
10. Czynniki wpływające na obniżenie oceny zachowania:
 
1)      wulgarne słownictwo;
2)      nieprzestrzeganie ustaleń i regulaminów;
3)      lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
4)      udział w bójkach, kradzieżach i czynach niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami zachowania;
5)      niszczenie mienia szkolnego;
6)      manifestowanie przynależności do subkultur;
7)      uleganie nałogom;
8)      zakłócanie lekcji, imprez szkolnych, zastraszanie kolegów.